ZAKRES PRAC OBEJMUJE

Wiercenia geologiczne:

ręczne – do 6 metrów,
mechaniczne, tzw. metodą „na sucho” – do 30 metrów,
oraz rurowane – do głębokości 20 metrów.
Wykonujemy odwierty na potrzeby rozpoznania warunków gruntowo-wodnych, jak i dostarczamy opinie geotechniczne.

Pomimo ciągłego rozwoju metod badań geologicznych wiercenia nadal pozostają najdokładniejszym narzędziem przy rozpoznaniu budowy geologicznej. Otwory wiertnicze dostarczają największej ilości informacji geologicznych. Wiercenia geologiczne wykonuje się w celu: wykonywania badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich, poszukiwania złóż surowców stałych, płynnych i gazowych, a także określenia budowy geologicznej.

Odkrywki fundamentów, wkopy
Wykonywanie otworów piezometrycznych i studni
Piezometr otwarty wiercony to wydrążony w ziemi otwór o niewielkiej średnicy służący do pomiarów poziomu swobodnego zwierciadła wody w warstwach wodonośnych wraz z możliwością pomiaru temperatury wody, kierunku i prędkości filtracji, z możliwością pobierania próbek wody, np. do celów badawczych

– Prace poszukiwawcze terenów perspektywicznych dla złóż kopalin

– Dokumentowanie:

– Opinia geotechniczna

– Projekty robót geologicznych

– Plany ruchu zakładu wykonującego roboty wiertnicze

– Dokumentacja geologiczna – inżynierskia

– Dokumentacja hydrogeologiczna – specjalistyczne opracowanie, które powinno zawierać ustalenia warunków hydrogeologicznych w obszarze zasilania ujęcia

– Dokumentacja złożowa dla złóż kopalin pospolitych

– Operaty wodnoprawne – operat wodnoprawny to podstawowy dokument, na podstawie którego wydawane jest pozwolenie wodnoprawne. Składa się z części opisowej oraz graficznej

– Dokumentacje tzw. „inne” dla np. pionowych wmienników ciepła