Geotechnika jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. W ramach badań geotechnicznych wyróżnia się trzy etapy:

 • badania wstępne
 • badania w fazie wykonywania budowli
 • kontrola zachowania się górotworu i weryfikacja wyników badań w fazie użytkowania budynku lub budowli.

Prace geotechniczne należą do zadań geologii inżynierskiej, która zajmuje się badaniem środowiska geologicznego, jego zmienności i ewolucji dla potrzeb planowania przestrzennego i regionalnego, oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów budowlanych. Jest ona dziedziną międzydyscyplinarną, która w praktyce wiąże takie działy wiedzy jak mechanika gruntów, geotechnika, hydrogeologia, gruntoznawstwo, inżynieria budowlana, geomorfologia, geochemia, geofizyka, pozostałe dziedziny geologii i wiele innych. Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Badania i studia geologiczno-inżynierskie są prowadzone dla potrzeb projektów:

 • budownictwa mieszkaniowego, usługowego i przemysłowego,
 • infrastruktury publicznej i przemysłowej (oczyszczalnie ścieków, ujęcia wód, wodociągi, gazociągi, ropociągi, systemy kanalizacyjne, tunele (kolejowe i drogowe), kanały, zapory, linie kolejowe, linie metra, drogi, mosty, lotniska, porty, bazy i obiekty wojskowe itp.),
 • kopalni z towarzyszącą infrastrukturą,
 • rezerwatów i programów ochrony środowiska,
 • inżynierii wybrzeża, zabezpieczeń stabilności klifów i nabrzeży,
 • platform wiertniczych, rurociągów podmorskich, kabli podmorskich itp.

ZAKRES PRAC OBEJMUJE:

Obsługa geotechniczna budów obiektów kubaturowych, liniowych, punktowych:

 • odbiory wykopów
 • badania zagęszczenia (sondy DPL, DPH)
 • badania nośności (płyta lekka dynamiczna HMP, VSS)
 • ekspertyzy geologiczne
 • doradztwo pod kątem geologicznym, geotechnicznym